Imprezy masowe

Imprezy masowe

Organizacja imprezy masowej wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących w niej udział. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikają m.in. z obecności dużej liczby ludzi na terenie, na którym impreza się odbywa i możliwych, niepożądanych zachowań jej uczestników. Definicje imprezy masowej oraz obowiązki organizatorów w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504). Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej, zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy.

 

Należy pamiętać, że:

- nie wolno wnosić na teren imprezy masowej broni i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla osób;

- nie wolno wnosić i spożywać alkoholu i środków odurzających;

- ubiór nie powinien utrudniać identyfikacji danej osoby;

- trzeba bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych i przepisów regulaminu imprezy;

- należy posiadać przy sobie dokumenty potwierdzając tożsamość;

- służby porządkowe mają prawo do wylegitymowania i sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.

W przypadku stwierdzenia przez służby porządkowe posiadania przez uczestnika imprezy broni albo innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających itp. służba porządkowa ma prawo zatrzymania takiej osoby, odebrania niedozwolonych przedmiotów i wezwania Policji.

Jeśli, będąc uczestnikiem imprezy masowej, poczujesz się w jakikolwiek sposób zagrożony powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt służbie porządkowej lub innym przedstawicielom Organizatora albo funkcjonariuszom policji.

Powrót na górę strony