Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oleskiej Policji figurującej pod adresem: olesno.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-12

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
  • ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
  • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest  asp.sztab. Stanisław Filak

adres poczty elektronicznej   rzecznik@olesno.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8636 506.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzcznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Klonowej 1 A,  46-300 Olesno. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście do budynku usytuowane jest wewnątrz obiektu.

Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie oficera dyżurnego, z którego odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie to znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Oficer dyżurny na prośbę petenta przywołuje funkcjonariusza lub pracownika służby cywilnej .  Policjanci oraz pracownicy cywilni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia do tego wyznaczonego (usytuowane jest naprzeciw pomieszczenia oficera dyżurnego jednostki) i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście  do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Pomieszczenia do obsługi  interesantów znajdują się na parterze budynku.  Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu znajdującymi się na parterze budynku, naprzeciw pomieszczenia oficera dyżurnego.

W budynku nie ma windy . Toalety dla interesantów znajdują się na parterze budynku. Toalety są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu KPP w Oleśnie wyznaczone jest miejsce parkingowe z którego może korzystać osoba z niepełnosprawnością. Miejsce to nie jest oznaczone "kopertą".

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

Powrót na górę strony